منوچهر محمدی

رئیس هیئت مدیره

حسین فرج زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

بهزاد آقازاد معصوم آباد

خزانه دار هیئت مدیره

رامین بهزاد

عضو اصلی هیئت مدیره

عضو اصلی هیئت مدیره

عضو اصلی هیئت مدیره

عضو اصلی هیئت مدیره

عضو اصلی هیئت مدیره

عضو اصلی هیئت مدیره

عضو اصلی هیئت مدیره

اسلام سربازی

بازرس هیئت مدیره

اطلاعات تماس

نشانی: استان اردبیل شهرستان اردبیل خیابان شهید مطهری کدپستی: 5613943383
  • تلفن : 
  • فکس : 
  • ایمیل :