رصد و پایش بازار

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 25 مهر 1400

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 25 مهر 1400

بر اساس گزارش رصد و پایش اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 25 مهر 1400 که توسط کارگروه مربوطه در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهیه و ارائه گردیده است نوسانات قیمت اقلام به شرح زیر می باشد:   - اقلامی...
گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 18 مهر 1400

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 18 مهر 1400

بر اساس گزارش رصد و پایش اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 18 مهر 1400 که توسط کارگروه مربوطه در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهیه و ارائه گردیده است نوسانات قیمت اقلام به شرح زیر می باشد:   - اقلامی...
گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 21 شهریور 1400

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 21 شهریور 1400

بر اساس گزارش رصد و پایش اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 21 شهریور 1400 که توسط کارگروه مربوطه در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهیه و ارائه گردیده است نوسانات قیمت اقلام به شرح زیر می باشد:   - اقل...