فرمول محاسبه کارمزد حق کمیسیون مشاوران املاک تهران

فرمول محاسبه کارمزد حق کمیسیون مشاوران املاک تهران

حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی توسط واحدهای صنفی مشاوران املاک تهران برای خدمات خرید و فروش، اجاره، مشارکت در ساخت و تمدید مبایعه نامه و اجاره نامه املاک و مستقلات تهران

بر اساس ماده 51 قانون نظام صنفی و آخرین مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان تهران در مورخ 1399/06/23 حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی توسط واحدهای صنفی مشاوران املاک تهران برای خدمات خرید و فروش، اجاره، مشارکت در ساخت و تمدید مبایعه نامه و اجاره نامه املاک و مستقلات تهران به شرح زیر می باشد.

 

1 - حق کمیسیون مبایعه نامه خرید و فروش:  0/25 درصد (بیست و پنج صدم درصد) ارزش معاملاتی ملک از هر طرف و مجموعاً 0/5 درصد (نیم درصد) ارزش معاملاتی ملک از هر دو طرف

2 - حق کمیسیون رهن / ودیعه:  0/5 درصد (نیم درصد) مبلغ رهن از هر طرف و مجموعاً 1 درصد (یک درصد) مبلغ رهن از هر دو طرف

3 - حق کمیسیون اجاره:  25 درصد (یک چهارم) مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف و مجموعاً 50 درصد (یک دوم) مبلغ اجاره یک ماه از هر دو طرف

4 - حق کمیسیون تمدید اجاره:  10 درصد (یک دهم) حق کمیسیون رهن و اجاره از هر طرف

5 - حق کمیسیون مشارکت در ساخت:  0/2 درصد (دو دهم درصد) ارزش قرارداد از هر طرف

6 - حق کمیسیون خدمات تنظیم متمم قرارداد و مبایعه نامه:  رایگان