تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره و بازرس منتخب دوره سوم انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره و بازرس منتخب دوره سوم انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مورخ 02/07/1399 با موضوع انتخابات هیأت مدیره و بازرس دوره سوم و تأیید صحت نتیجه انتخابات توسط هیأت محترم نظارت بر انتخابات، اولین جلسه هیأت مدیره و بازرس دوره سوم با حضور کلیه منتخبین و نماینده محترم مرجع نظارتی در مورخ 16/07/1399 برگزار گردید و تعیین سمت اعضاء محترم هیأت مدیره به شرح زیر صورت پذیرفت.

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مورخ 02/07/1399 با موضوع انتخابات هیأت مدیره و بازرس دوره سوم و تأیید صحت نتیجه انتخابات توسط هیأت محترم نظارت بر انتخابات، اولین جلسه هیأت مدیره و بازرس دوره سوم با حضور کلیه منتخبین و نماینده محترم مرجع نظارتی در مورخ 16/07/1399 برگزار گردید و تعیین سمت اعضاء محترم هیأت مدیره به شرح زیر صورت پذیرفت.

هیأت مدیره:

  • آقای مهدی نجف پور به سمت رئیس هیأت مدیره (رئیس انجمن)
  • آقای امیر انصافی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
  • آقای کورش زمانیان به سمت خزانه دار هیأت مدیره
  • خانم معصومه نامی به سمت عضو هیأت مدیره
  • خانم سپیده ضیاء ناصرانی به سمت عضو هیأت مدیره
  • آقای سیدجواد احمدی به سمت عضو انتصابی هیأت مدیره
  • آقای مسعود جوادی به سمت عضو انتصابی هیأت مدیره

بازرس:

  • آقای علیرضا کیخایی به سمت بازرس هیأت مدیره
مهدی نجف پور امتیاز به خبر :