پویش همگانی "بدون قیمت نخریم"

پویش همگانی "بدون قیمت نخریم"

یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق مصرف کننده برخورداري از حق اطلاع از قیمت کالاها و خدمات قبل از خرید آن است به طوري که این امر در ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی به عنوان تکلیفی براي عرضه کنندگان کالاها و خدمات تعیین گردیده است.

" بدون قیمت نخریم "

 

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در رأس انجمن هاي حمایت از حقوق مصرف کنندگان سراسر کشور همواره در راستاي ساماندهی مشارکت مردمی در اجراي سیاستها و برنامه هاي مرتبط با حقوق مصرف کنندگان گام بر می دارد.

یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق مصرف کننده برخورداري از حق اطلاع از قیمت کالاها و خدمات قبل از خرید آن است به طوري که این امر در ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی به عنوان تکلیفی براي عرضه کنندگان کالاها و خدمات تعیین گردیده است.

- عدم درج قیمت زمینه اي براي بروز تخلفات بعدي به خصوص گرانفروشی خواهد شد.

- عدم درج قیمت مانع اعمال نظارتهاي مراجع ذیربط براي کنترل قیمتها خواهد شد.

- عدم درج قیمت منجر به بروز هرج و مرج و اعلام قیمت هاي مختلف توسط واحدهاي مختلف براي یک کالاي مشابه خواهد شد.

- عدم درج قیمت باعث ایجاد ناامنی روانی و از بین بردن اعتماد عمومی به تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و کسبه شریف جامعه خواهد شد.

اینک انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در راستاي آگاه سازي عموم مصرف کنندگان به حقوق خود ضمن حمایت از پویش "بدون قیمت نخریم" از عموم مردم تقاضا دارد با حضور فعال در این پویش همگانی و اعمال مشارکت اجتماعی و مسئولیت هاي مدنی و اخلاقی خود در مدیریت بازار از بنگاههاي اقتصادي که قیمت فروش را در معرض دید مصرف کننده قرار نداده اند خرید نکرده تا آنها را به رعایت قانون ملزم نمایند چرا که با نخریدن کالاها و خدمات بدون درج قیمت موجبات ارشاد و هدایت متخلفین به رعایت قانون و متقابلاً با حمایت از خرید کالاها و خدمات داراي برچسب قیمت نیز موجبات تشویق حامیان حقوق مصرف کننده و پایبندي فروشنده ها به قیمت هاي درج شده فراهم می گردد.

در پایان از همه رسانه ها، مطبوعات و فعالان حوزه هاي خبري و اطلاع رسانی متعهد کشور انتظار می رود در حمایت و همراهی با این پویش عمومی نسبت به اطلاع رسانی صریح و شفاف به جامعه مصرف کنندگان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در رسیدن به این هدف مهم و مقدسیاري رسانند. امید است اجراي صحیح قوانین و مقررات با رویکرد مطالبه گري و مشارکت دهی عموم شهروندان در نهادینه کردن حقوق مصرف کنندگان منجر به اعتلاي بیش از پیش جامعه عظیم مصرف کنندگان سراسر کشور گردد.

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

فایل پیوست

ql6eb4
ql6eb4 پنجشنبه, 09 فروردین,1403 17:41
ka2ppf
-->