تهران: تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهران

تهران: تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهران

جلسه هیئت مدیره و بازرس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران مورخ 1399/11/07 در چارچوب ماده 31 اساسنامه با حضور کلیه اعضاء و نماینده محترم مرجع نظارتی در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار گردید.

جلسه هیئت مدیره و بازرس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران مورخ 1399/11/07 در چارچوب ماده 31 اساسنامه با حضور کلیه اعضاء و نماینده محترم مرجع نظارتی در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار گردید.

بر اساس رأی گیری داخلی اعضاء هیئت مدیره، تجدید تعیین سمت اعضاء با درخواست کلیه اعضاء محترم هیئت مدیره به شرح زیر صورت پذیرفت و مصوب گردید.

هیئت مدیره:                               

  • آقای امیر انصافی به سمت رئیس هیئت مدیره (رئیس انجمن)
  • آقای مهدی نجف پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
  • آقای ناصر محمودی به سمت خزانه دار هیئت مدیره
  • آقای شهرام قوچی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
  • خانم معصومه نامی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
  • آقای احمد عبدالهی نژاد به سمت عضو انتسابی هیئت مدیره
  • آقای حجت اله قاسمی به سمت عضو انتسابی هیئت مدیره

بازرس:

  • آقای محمد رسولی به سمت بازرس اصلی هیئت مدیره
مهدی نجف پور امتیاز به خبر :