انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تاریخ: 17 مهر 1400

فرآورده آرایشی و بهداشتی غیرمجاز داخلی با نام تجاری سورینا

بر اساس بخشنامه شماره 675/39607 مورخ 1400/07/14 سازمان غذا و دارو، کالای زیر فاقد هرگونه مجوز بهداشتی می باشد.

 

نام محصول غیرمجاز:  مایع جرم گیر TOILET CLEANER

نام تجاری:  سورینا SURINA

شماره پروانه ساخت / کد بهداشتی / مجوز ورود:  فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

مشخصات محصول:

- فاقد شماره پروانه ساخت، تأسیس، بهره برداری و نام و نشانی تولیدکننده

- وزن تقریبی 4 لیتر

- پروانه ساخت 88/38139

- تاریخ تولید 1399/11/3

- شیراز کیلومتر 30 جاده اکبرآباد

 

تبصره: این اطلاع رسانی صرفاً شامل نام تجاری با دیکته فوق بوده و مواردی که دارای پیشوند یا پسوند از این نام تجاری می باشد را مشمول نمی شود و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی سازمان غذا و دارو قرار گیرد.