انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تاریخ: 09 مهر 1400

مدیریت ستاد تنظیم بازار کشور نیاز به باز طراحی دارد

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که به موجب فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی مشارکت های مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حال فعالیت می باشد بر اساس تصویب نامه شماره 13285 مورخ 1398/02/10 هیئت وزیران به ترکیب اصلی کارگروه تنظیم بازار کشور اضافه گردیده است و در حال حاضر به نمایندگی از عموم مصرف کنندگان کشور از اعضاء فعال و اثر بخش این کارگروه می باشد.

تصمیمات اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار کشور تأثیر مستقیم بر معیشت مردم داشته و سیاست های کلان دولت نیز بهبود شرایط زندگی مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه و همچنین ثبات اقتصادی کشور و جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت ها می باشد.

در حال حاضر اغلب تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور نیازمند داشتن حدود اختیاراتی در سطوحی فراتر از دستگاه ها و وزارتخانه های عضو بوده و یا مستلزم تأمین اعتبارات ارزی و ریالی از سایر منابع می باشد که لازم است در نهادی فرابخشی تصمیم گیری های مربوطه صورت پذیرد.

از طرفی نیز لازم است در مواقع اختلاف نظر پیرامون موضوعات مختلف بین اعضاء کارگروه که عموماً در یک سطح از رده مدیریتی در وزارتخانه های مختلف هستند نظر و تصمیم رئیس کارگروه فصل الخطاب باشد که در حال حاضر چنین اتفاقی نمی افتد.

تفکیک کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی از کارگروه اصلی تنظیم بازار و واگذاری مدیریت آن به وزارت جهاد کشاورزی نیز امری غلط و بی فایده بوده است و موجب سردرگمی اعضاء برای تصمیم گیری گردیده است.

در همین راستا انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیشنهاد نموده است پس از فراهم شدن بسترهای قانونی لازم جلسات کارگروه تنظیم بازار کشور به صورت متمرکز و در نهادی فرابخشی یا مستقیما تحت ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل گردد.